Avís Legal

2013-03-27T08:59:12+01:0027 Març 2013|Notícies castelleres|0 Comments

Els Castellers de Vilafranca es reserven el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i/o ús d’aquest lloc, sempre que ho estimi oportú. Aquests canvis poden suposar l’ampliació, segmentació, reducció de www.castellersdevilafranca.cat o fins i tot, la pròpia desaparició de en la seva totalitat.

L’accés a www.castellersdevilafranca.cat és gratuït. L’accés també és lliure, excepte per a algun dels serveis en què es requereix la identificació de l’usuari. Tota persona que accedeixi a www.castellersdevilafranca.cat és considerat usuari i s’entén que accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal. En qualsevol cas, els Castellers de Vilafranca es reserven el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualssevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’aplicació.

 

Responsabilitat de l’Usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts proveïts per www.castellersdevilafranca.cat conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través del web l’ordre públic. Per tant queda prohibit tot ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament de www.castellersdevilafranca.cat, o bé, que directa o indirectament atemptin contra aquest o contra qualsevol tercer.

L’usuari no transmetrà a través de www.castellersdevilafranca.cat res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d’acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

Es prohibeix així mateix respecte als continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, distinta de l’estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

 

Enllaços

Condicions que hauran de complir els usuaris que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i www.castellersdevilafranca.cat :

· Amb caràcter general, els enllaços fets des de pàgines d’entitats sense ànim de lucre i que no responguin a una activitat econòmica podran lincar a qualsevol pàgina de www.castellersdevilafranca.cat. Altres fórmules hauran de ser acordades entre les parts.

· No s’admet la reproducció parcial de pàgines o d’elements de pàgines de www.castellersdevilafranca.cat mitjançant enllaços o cap altre mitja de reproducció sense l’autorització espressa i escrita de Castellers de Vilafranca.

· L’existència d’un enllaç entre una pàgina web i www.castellersdevilafranca.cat no implica l’existència de relacions entre aquests, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis. En aquest sentit, les pàgines que disposin un enllaç a www.castellersdevilafranca.cat hauran de vetllar perquè no es doni a entendre equívocament que www.castellersdevilafranca.cat ha validat o assumit els serveis o continguts oferts per la web des de la qual es produeix l’enllaç.

· Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de browser o border environment sobre/o fent us les pàgines de www.castellersdevilafranca.cat sense l’autorització espressa i escrita de els Castellers de Vilafranca.

L’usuari serà l’únic responsable per l’ús d’aquest lloc i pel compliment d’aquestes condicions generals en la seva totalitat. En conseqüència, l’usuari s’obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d’informació confidencial i reservada, les seves claus d’accés, contrassenyes o dades similars assignades per accedir a www.castellersdevilafranca.cat o a qualsevol dels seus serveis, sent responsable de qualssevols mals i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-se aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els quals pugui sofrir www.castellersdevilafranca.cat g i els Castellers de Vilafrancacom a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions generals.

Qualsevol infracció d’aquestes condicions generals pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l’usuari.

 

Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

els Castellers de Vilafranca no garanteixen ni es fan responsables, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol mals i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se’n:

· La falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament del web o/i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’altra naturalesa en els quals tinguin el seu origen aquests fets.

· La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l’equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l’accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.

· L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’un tercer o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l’ordre públic, del web, dels seus serveis i continguts, pels usuaris.

· Les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d’intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.

· L’ús de la informació, continguts i serveis obtinguts per mitjà de www.castellersdevilafranca.cat.

· L’incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de www.castellersdevilafranca.cat, així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l’ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers.

L’enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, els Castellers de Vilafranca exclouen qualsevol responsabilitat pels mals i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directa o indirectament d’aquests i de qualssevol altres no especificats d’anàlogues característiques.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, logotips, estructura, marques i qualsevol altre material, són propietat de els Castellers de Vilafranca, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a alguna de les anteriors d’acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals sobre la matèria i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització expressa, prèvia i per escrit, de els Castellers de Vilafranca. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a les accions extrajudicials o judicials civils, penals o administratives que corresponguin.

Els Castellers de Vilafranca autoritzen expressament a qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap mena, textos de www.castellersdevilafranca.cat, citant sempre l’origen i l’autoria, sempre que no donin lloc a usos equívocs, explotacions comercials, o finalitats que no vagin relacionades amb la promoció dels valors de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat. Els textos de www.castellersdevilafranca.cat poden ser puntualment reproduïts en publicacions o altres suports comunicatius. La reproducció reiterada de continguts de www.castellersdevilafranca.cat ha de venir regulada per un acord de col·laboració entre les parts.

La major part de les imatges de www.castellersdevilafranca.cat han estat cedides pels seus propietaris per a ser reproduïdes a www.castellersdevilafranca.cat i no poden ser usades per tercers sense el consentiment exprés dels seus propietaris.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat d’aquests.

Per tal de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, als Castellers de Vilafranca.

 

 

Castellers de Vilafranca

Cal Figarot
Carrer del Genereal Prim, 11
08720 Vilafranca del Penedès

Tel: +34 681 02 73 80

www.castellersdevilafranca.cat
info@castellersdevilafranca.cat

Deixa un comentari