TERMES I CONDICIONS DE VENDA

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web https://www.castellersdevilafranca.cat (d’ara endavant, el lloc “Web”) és titularitat de PATRONAT CASTELLERS DE VILAFRANCA (en endavant CASTELLERS DE VILAFRANCA), amb domicili social a Carrer del General Prim, 11 de 08720 de VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona), amb CIF G-08886897.

 1. CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://www.castellersdevilafranca.cat regulen les relacions jurídiques entre PATRONAT CASTELLERS DE VILAFRANCA i el CLIENT.

L’accés al lloc web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització del lloc Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estigues d’acord amb aquestes condicions ha d’abstenir-se d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc e-commerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CASTELLERS DE VILAFRANCA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per CASTELLERS DE VILAFRANCA, al lloc e-commerce o als seus continguts.

El lloc web i les activitats, els productes i serveis oferts per CASTELLERS DE VILAFRANCA està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

 1. VISITA DEL LLOC WEB

Sense necessitat de registrar-se ni de fer cap inscripció ni adquisició, CASTELLERS DE VILAFRANCA els convida a que realitzin una visita virtual pel nostre lloc web perquè coneguin els nostres productes i serveis.

 1. PROCES DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, tindrà la opció de registrar-se introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podrà crear i accedir al seu compte. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://www.castellersdevilafranca.cat/politica-de-privacitat. Per altra banda, també tindrà la opció de realitzar la compra sense necessitat de registrar-se

Seguidament, podrà continuar la seva compra i finalment confirmar la comanda on se li indicarà el preu total de la mateixa, incloent IVA i cost d’enviament.

Si no vol fer cap altra comanda ha de prémer el botó “AFEGIR A LA CISTELLA” per accedir a l’última pantalla per fer el tràmit de pagament mitjançant el botó “COMANDA AMB OBLIGACIO DE PAGAMENT” per validar la mateixa i accedir a la passarel·la de pagament corresponent i realitzar el pagament.

En el termini màxim de 72 hores des de la recepció de l’acceptació rebran la confirmació de la comanda per e-mail a l’adreça de correu electrònic que ens hagi indicat.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per CASTELLERS DE VILAFRANCA per correu electrònic.

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 1. FORMA DE PAGAMENT

L’adquisició de serveis o productes a través de CASTELLERS DE VILAFRANCA permet les següents formes de pagament:

 • Mitjançant targeta de crèdit/dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)
 • Mitjançant targeta UnionPay.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per CASTELLERS DE VILAFRANCA, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera o plataforma de pagament corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

 1. PREUS

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

El preu de la comanda es calcularà automàticament en el moment d’anar omplint la cistella de compra.

En les comandes que es realitzin des de fora de la Península i Balears, s’aplicaran els impostos i aranzels derivats de l’entrada i sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que ha de pagar directament per l’Usuari a l’operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s’indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si escau) així com els impostos i aranzels per a l’entrada i sortida del producte fora de la Península i Balears. no estan inclosos en aquest preu i s’informaran de forma específica en cada cas.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals CASTELLERS DE VILAFRANCA ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

 1. DESPESSES D’ENVIAMENT

Els productes oferts es distribueixen a usuaris de qualsevol país.

La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg del procés de compra i podrà revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

Tots els imports de les despeses d’enviament es mostren amb IVA.

Per a qualsevol comanda de fora de l’Espanya peninsular haurà de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d’enviament al e-mail info@castellersdevilafranca.cat.

 1. FACTURACIÓ

En compliment de l’art. 63.3 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, (LGDCU) l’usuari pot sol·licitar la factura en format paper.

Si l’usuari desitja que se li remetin les factures en format electrònic caldrà que contacti amb el servei d’atenció de l’usuari de CASTELLERS DE VILAFRANCA per donar el seu consentiment exprés i on es precisarà la forma de recepció de la factura electrònica. L’usuari que hagi escollit aquesta opció podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment per escrit dirigit a l’e-mail info@castellersdevilafranca.cat indicant en el mateix “revocació factura en format electrònic” i per a futures compres, si ho sol·licita, rebrà les factures en format paper que serà enviada per correu postal.

 1. CONDICIONS D’ENVIAMENT

CASTELLERS DE VILAFRANCA no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.

El lliurament es realitzarà mitjançant l’empresa de transport logístic que designi CASTELLERS DE VILAFRANCA en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc d’entrega dels mateixos.

CASTELLERS DE VILAFRANCA informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels seus magatzems.

En un termini d’entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurada a l’empresa de transport logístic i serà aquesta la que determinarà el temps de lliurament de la comanda. Si la comanda s’ha d’entregar fora de España Peninsular, s’informarà al client de la data prevista d’entrega.

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a CASTELLERS DE VILAFRANCA en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i CASTELLERS DE VILAFRANCA queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

CASTELLERS DE VILAFRANCA no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

 • La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de CASTELLERS DE VILAFRANCA, sinó de la pròpia agència de transport.
 1. DRET DE DESISTIMENT.

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU), CASTELLERS DE VILAFRANCA els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de les excepcions previstes en l’article 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU): El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns estiguin precintats i no siguin aptes per a la seva devolució per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT comunicarà a CASTELLERS DE VILAFRANCA la seva decisió de desistir del contracte, mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de CASTELLERS DE VILAFRANCA, enviant aquesta a l’adreça de correu electrònic de CASTELLERS DE VILAFRANCA info@castellersdevilafranca.cat.

CASTELLERS DE VILAFRANCA acusarà la recepció de la mateixa sense demora pel mateix mitjà que el CLIENT ha utilitzat per l’enviament d’aquest desistiment.

 1. SERVEI POST-VENDA

En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de CASTELLERS DE VILAFRANCA, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

L’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució a CASTELLERS DE VILAFRANCA dels Productes es podrà realitzar contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada per l’usuari, CASTELLERS DE VILAFRANCA es farà càrrec dels costos de transport de la devolució dels productes, sempre que la devolució es realitzi des de el Territori Peninsular.

CASTELLERS DE VILAFRANCA no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de CASTELLERS DE VILAFRANCA i no són vinculants.

 1. POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En el cas que s’hagi de fer un reemborsament CASTELLERS DE VILAFRANCA gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació del mateix per part de CASTELLERS DE VILAFRANCA.

 1. GARANTÍA

En compliment de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) els productes adquirits a través de https://www.castellersdevilafranca.cat gaudeixen d’un període de garantia de 3 anys des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte.

Per conèixer les gestions que s’han de seguir davant els problemes amb un producte poden contactar:

 • Amb el servei d’Atenció al client de CASTELLERS DE VILAFRANCA per correu electrònic a info@castellersdevilafranca.cat.
 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que estableix el Títol IV Capítol II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar per la substitució del producte, sense cost algun per al consumidor, que es dura a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes.

 1. ATENCIÓ A L’USUARI

Per contactar amb CASTELLERS DE VILAFRANCA per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’atenció a l’usuari mitjançant:

 • Telèfon: +34 681 027 380
 • e-mail: info@castellersdevilafranca.cat
 1. RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant CASTELLERS DE VILAFRANCA, el client haurà de dirigir al servei d’atenció a enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@castellersdevilafranca.cat.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. CASTELLERS DE VILAFRANCA i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Venda.

El no exercici per part de CASTELLERS DE VILAFRANCA de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de CASTELLERS DE VILAFRANCA o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

Termes i condicions 2022